โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม
หมู่ 6  ตำบลยกกระบัตร  อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 63130
เบอร์โทรศัพท์ 055597173
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารชั่วคราวหลังที่ 1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2523
งบประมาณ : 70,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารชั่วคราวหลังที่ 2
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2523
งบประมาณ : 70,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนแบบ 208
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2535
งบประมาณ : 1,920,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนแบบ 108ล/30
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2538
งบประมาณ : 3,980,000
เพิ่มเติม..