โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม
หมู่ 6  ตำบลยกกระบัตร  อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 63130
เบอร์โทรศัพท์ 055597173
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติและความเป็นมาของโรงเรียน

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล     สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต1   มีความเป็นมาในการก่อตั้งพอสังเขป ดังนี้

ประมาณเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2522 ทางอำเภอมีนโยบายที่จะขยายการศึกษาระดับมัธยมศึกษาขึ้นอีกแห่งหนึ่งที่ตำบลยกกระบัตร      โดยมอบให้ศึกษาธิการอำเภอสามเงาเป็นผู้จัดหาที่ดินตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาได้ทราบว่า มีที่ดินว่างเปล่าแปลงหนึ่งอยู่ในเขต   บ้านหนองเชียงคา   ซึ่ง นายจันทร์ แรนราง   อดีตครูใหญ่โรงเรียนหนองเชียงคาและ นายเจือ      ตาใจ   อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ บ้านหนองเชียงคา   ได้กันไว้สำหรับประโยชน์ของหมู่บ้านและนายจันทร์ แรนราง  ได้มอบที่ดินส่วนตัวบางส่วนให้ รวมมีเนื้อที่ประมาณ   85 ไร่      ดังนั้นอำเภอและสภาตำบลยกกระบัตรร่วมกับนายมูลชัย    เผือกเหมือย     ได้ช่วยกันสำรวจบริเวณอีกครั้งหนึ่งโดยทำการรังวัดที่ดินทั้งหมด ดังนี้
ทิศเหนือ    จดที่ดินนายคำ   อินมูล และที่ดินว่างเปล่า                  ยาว 439 เมตร
ทิศใต้         จดที่ดินว่างเปล่า                                                          ยาว 460 เมตร
ทิศตะวันออก  จดหนองน้ำสาธารณะ(หนองจระเข้)                      ยาว 690 เมตร
ทิศตะวันตก  จดที่ดินของโรงเรียนบ้านหนองเชียงคาและถนนสาธารณะยาว 440 เมตร

เมื่อได้ที่ดินดังกล่าวนี้แล้ว  อำเภอสามเงาและสภาตำบลยกกระบัตรซึ่งมี  นายหลอด   เพ็ชรแจ้ง   เป็นประธาน   นายมี  อินอยู่    ครูใหญ่โรงเรียนหนองเชียงคาและเลขานุการสภาตำบล   ได้ประชุมปรึกษาเชิญชวนราษฎร และลูกเสือชาวบ้านทุกรุ่น      ในเขตอำเภอสามเงามาช่วยกันพัฒนาแผ้วถางที่ดินบริเวณนี้และเตรียมปลูกสร้างอาการเรียน เมื่อวันที่   5   ธันวาคม   2522

จากนั้นเป็นต้นมา  สภาตำบลยกกระบัตรก็ได้รับความร่วมมือจากประชาชนทุกครอบครัวช่วยกันบริจาคไม้และวัสดุต่างๆ ผ่านทางผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน    นำมาทำการก่อสร้างอาคารชั่วคราว    ขนาด    3 ห้องเรียน  จนเสร็จแต่ยังขาดอุปกรณ์สำหรับใช้มุงหลังคา   นายมูลชัย   เผือกเหมือย ได้ติดต่อประสานงานกับ นายเทอดพงษ์     ไชยนันท์       สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัดตาก   ขณะนั้น     เพื่อของบประมาณอุดหนุนมาซื้อสังกะสีและอื่น ๆ อีก   35,000    บาท    อาคารเรียนชั่วคราวก็ได้สำเร็จลง

เมื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวจนสำเร็จแล้ว   กระทรวงศึกษา จึงประกาศตั้งโรงเรียนรัฐบาลขึ้น    โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ 23    แห่งประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่    216   ลงวันที่  29 กันยายน   2515   โดยเปิดโรงเรียนมัธยมศึกษาเพิ่มขึ้นที่ ตำบลยกกระบัตร    อำเภอสามเงา     จังหวัดตาก  ให้ใช้ชื่อว่า  โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม   ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม   2523    เป็นต้นมา

ในระยะแรกทางจังหวัดได้สั่งให้  นายจำรัส  รอดพงศ์  ศึกษาธิการอำเภอสามเงา  มาเป็นผู้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ไปพลางก่อนและอำเภอสั่งให้  นายศรายุทธ  ปิ่นประทีป     ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอสามเงารักษาการ  และให้    นายสมบูรณ์  เมืองอินทร์    ครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองเชียงคามาเป็นเจ้าหน้าที่รับสมัครนักเรียนเข้าเรียน

ต่อมาจังหวัดตาก  ได้สั่งให้ นายชีวิต  บัวทอง  อาจารย์ 1  โรงเรียนสามเงาวิทยาคม  มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม
ต่อมาวันที่ ตุลาคม  2535  กรมสามัญศึกษา  มีคำสั่งให้  นายรังสิทธ์  ชัยแก้ว  รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  และดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 14 มกราคม  2537
และต่อมากรมสามัญศึกษา   มีคำสั่งให้ นายเกื้อ  แก้วมณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดตาก มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม   ในวันที่  31   กรกฎาคม     2543     และ    เมื่อวันที่  14  ธันวาคม  2544     กรมสามัญศึกษา   มีคำสั่งให้  นายอรรณพ  อุนจะนำ  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  

เมื่อวันที่      เดือนสิงหาคม  2549  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก  เขต 1  มีคำสั่งให้ นายอนันต์  ทะตา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี   มาดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคมและเมื่อวนที่ 15มกราคม 2553สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขตมีคำสั่งให้ นางรัตนา เจริญศรี มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม จนถึงปัจจุบัน