โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม
หมู่ 6  ตำบลยกกระบัตร  อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 63130
เบอร์โทรศัพท์ 055597173
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
เปิดสอนหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  และมัธยมศึกษาตอนปลาย
สายวิทย์-คณิต  และ สายการงานอาชีพ