โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม
หมู่ 6  ตำบลยกกระบัตร  อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 63130
เบอร์โทรศัพท์ 055597173
คณะผู้บริหาร


ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวปิยนุช ปวงแก้ว
ครู คศ.3

ว่าที่ร้อยตรีอุทิศ ใจใส
ครู คศ.3

นายณัฐวุฒิ หลอมทอง
ครู คศ.2

นางธัญญา พิมล
ครู คศ.2