โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม
หมู่ 6  ตำบลยกกระบัตร  อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 63130
เบอร์โทรศัพท์ 055597173
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางธัญญา พิมล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวรุจิรา เครือกิจ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายณัฐวุฒิ หลอมทอง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวพจมาศ แพวตะคู
ครูอัตราจ้าง