โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม
หมู่ 6  ตำบลยกกระบัตร  อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 63130
เบอร์โทรศัพท์ 055597173
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวนิราวัลย์ เชื้อบุญมี
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

นายพิสิษฐ์ ไทยกุงผอ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2