โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม
หมู่ 6  ตำบลยกกระบัตร  อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 63130
เบอร์โทรศัพท์ 055597173
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวรุจิรา เครือกิจ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายภูวนาท สุวินัย
ครู คศ.1