โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม
หมู่ 6  ตำบลยกกระบัตร  อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 63130
เบอร์โทรศัพท์ 055597173
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวปิยนุช ปวงแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายภูวนาท สุวินัย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2