โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม
หมู่ 6  ตำบลยกกระบัตร  อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 63130
เบอร์โทรศัพท์ 055597173
คณะกรรมการนักเรียน
รอบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่